Fundacja na rzecz chorych
na stwardnienie rozsiane

NIP 894-29-86-057 KRS 0000338878

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies.

Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

STATUT
Dobro Powraca - Fundacja na rzecz Chorych na Stwardnienie Rozsiane

DZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.


Fundacja na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane pod nazwą Dobro Powraca, zwana dalej Fundacją, ustanowiona rzez Annę Zelent i Piotra Szymczyka, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 07.07.2009 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Krawieckiej 3, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j.; Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.; Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 

§ 2.


Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 3.


Siedzibą Fundacji jest Wrocław.

 

§ 4.


1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może prowadzić działalność na terytorium innych państw. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
3. Skrócona nazwa fundacji to Fundacja Dobro Powraca
4. Anglojęzyczna nazwa fundacji to Foundation I care

 

§ 5.


Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

 

DZIAŁ II


Cele Fundacji i ich realizacja

 

§ 6.


Celami Fundacji są:

1) upowszechnianie informacji na temat najnowszych sposobów leczenia stwardnienia rozsianego wśród Chorych,
2) gromadzenie funduszy na leczenie, rehabilitację, opiekę oraz pomoc społeczną dla osób chorych na stwardnienie rozsiane w zakresie terapii stwardnienia rozsianego oraz chorób towarzyszących,
3) doradztwo, pomoc organizacyjno-socjalna dla osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz innych podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji,
4) upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o problemach ludzi chorych na stwardnienie rozsiane,
5) prowadzenie działalności integrującej chorych na stwardnienie rozsiane poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową oraz towarzyską,
6) rzecznictwo interesów chorych na stwardnienie rozsiane przed organami władzy państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami życia publicznego,
7) podnoszenie jakości życia osób chorych na stwardnienie rozsiane,
8) udzielanie chorym na stwardnienie rozsiane świadczeń z zakresu pomocy społecznej, celem umożliwienia im przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych spowodowanych chorobą, których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez  zaspokajanie potrzeb osób chorych, umożliwianie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, wspieranie działań zmierzających do usamodzielnienia osób chorych, ich integracji ze środowiskiem, wspieranie obecności osób chorych na rynku pracy.

 

§ 7.


1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) organizowanie i prowadzenie strony internetowej z materiałami dotyczącymi najnowszych metod leczenia stwardnienia rozsianego,
2) opracowywanie materiałów informacyjnych i ich rozpowszechnianie w placówkach związanych z chorymi na stwardnienie rozsiane,
3) ułatwianie codziennego życia osobom dotkniętym chorobą i ich rodzinom polegające w szczególności na prowadzeniu akcji informacyjnych o prawach osób chorych na stwardnienie rozsiane,
4) zbiórkę funduszy z darowizn oraz z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
5) prowadzenie systemu subkont dla osób chorych na stwardnienie rozsiane,
6) współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
7) wyrażanie opinii w sprawach publicznych istotnych dla członków Fundacji oraz osób chorych na stwardnienie rozsiane,
8) organizowanie poparcia innych osób i podmiotów dla działalności Fundacji,
9) działalność w zakresie organizacji czasu wolnego, sportu, turystyki i rekreacji,
10) rozwijanie kontaktów międzynarodowych i współpracę z organizacjami zagranicznymi,
11) inne działania zgodne z celami Fundacji, inspirowane przez jej działaczy.


2.    Fundacja realizuje swoje cele w zakresie udzielania chorym na stwardnienie rozsiane pomocy społecznej poprzez:

1) finansowanie terapii lekami oraz suplementami chorym na stwardnienie rozsiane,
2) ułatwianie codziennego życia osobom dotkniętym chorobą i ich rodzinom polegające w szczególności na zakupie sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, medycznego, sportowego oraz przedmiotów codziennego użytku dla osób chorych na stwardnienie rozsiane,
3) finansowanie terapii psychologicznej, urologicznej, logopedycznej, okulistycznej, dermatologicznej i innych łagodzących objawy choroby,
4) finansowanie zabiegów i turnusów rehabilitacyjnych.

 

DZIAŁ III


Majątek, dochody i forma działalności Fundacji

 

§ 8.


1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł oraz środki finansowe i rzeczowe nabyte przez Fundację w toku działalności.  Nadwyżka przychodów nad kosztami w całości przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
3. Dochody Fundacji pochodzą z:

1) darowizn, spadków i zapisów, dotacji, subwencji osób prawnych,
2)  dochodów ze zbiórek i imprez publicznych od osób fizycznych,
3) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
4) 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

4. Fundacja nie przyjmuje wpłat gotówkowych.  Wszystkie wpłaty pochodzące ze źródeł wskazanych w ustępie poprzedzającym mogą być realizowane jedynie w formie bezgotówkowej.

 

§ 9.


W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 10.


Majątek Fundacji pozostaje pod szczególną prawną ochroną, w związku z tym zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 11.


1. Działalność Fundacji przewidziana w § 7 może być wykonywana odpłatnie lub nieodpłatnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że pobierana odpłatność nie może być wyższa od kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności, a wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych przy wykonywaniu tej działalności nie przekraczają 1,5 - krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
2. Dochód jaki może się pojawić z prowadzenia działalności wymienionej w ustępie 1 służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Fundacji.
3. Prowadzenie odpłatnej działalności wymaga rachunkowego wyodrębnienia tej formy działalności.
4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 


DZIAŁ IV


Organy Fundacji

 

§ 12.


Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji, zwana w dalszej części niniejszego Statutu – Radą,
2) Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części niniejszego Statutu - Zarządem.

 

§ 13.


Nie można łączyć członkostwa w organach Fundacji.

 

§ 14.


Osoby wchodzące w skład Rady nie mogą pozostawać z osobami wchodzącymi w skład Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 

§ 15.


Skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe wyklucza możliwość wchodzenia w skład Rady oraz Zarządu.

 

§ 16.


Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych, kontrolnych oraz nadzorczych.

 

§ 17.


Rada składa się z 2 osób. W skład Rady mogą wchodzić Fundatorzy, z zastrzeżeniem § 13.

 

§ 18.


Członkowie Rady mogą otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów związanych z ich działalnością w Radzie lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

§ 19.


1. Pierwszą Radę powołują Fundatorzy na okres 2 lat.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1 członkowie Rady powoływani są przez Radę na okres 5 lat, z możliwością ponownego powołania.
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
4. Pracami Rady kieruje Przewodniczący
5. Przewodniczący Rady może udzielić pełnomocnictwa Wiceprzewodniczącemu lub innemu członkowi Rady w zakresie pełnionej przez niego funkcji.
6. Przewodniczący Rady w szczególności:

1) ustala przedmiot, termin, miejsce posiedzenia Rady,
2) reprezentuje Radę na zewnątrz,
3) inicjuje i organizuje prace Rady.


§ 20.


1. Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż dwa razy do roku.
2. W posiedzeniu Rady bierze udział członek Zarządu, o ile zostanie zaproszony do wzięcia w nim udziału lub wezwany do złożenia wyjaśnień.
3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora.
4. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna, zaproszenie na posiedzenie winno jednak dotrzeć do każdego członka Rady.

 

§ 21.


1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
3. Przy podejmowaniu uchwał każdy członek Rady ma w głosowaniu jeden głos, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a podczas jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego.

 

§ 22.


Do kompetencji Rady należy w szczególności:

1) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych programów i wieloletniej strategii działania Fundacji oraz nadzorowanie ich realizacji,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu z działalności Fundacji,
3) rozpatrywanie zmian w składzie osobowym Zarządu na wniosek Zarządu,
4) ustalanie wysokości wynagrodzeń i nagród członków Zarządu,
5) występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Zarządu,
6) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu, połączenia się z inną Fundacją, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji - na wniosek Zarządu.


§ 23.


1. Zmiany w składzie Rady mogą nastąpić w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
2. Odwołania członka Rady dokonuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący na skutek:

1) permanentnego uchylania się od wykonywania obowiązków członka Rady i nieuczestniczenie w posiedzeniach,
2) trwałej utraty kontaktu z członkiem Rady, trwającej ponad rok.
3) istotnego naruszenia postanowień Statutu i nierealizowania uchwał Rady.
4) umyślnego działania na szkodę Fundacji i godzącego w dobre imię Fundacji.
5) zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających sprawowanie funkcji członka Rady.

3. Nowych członków powołuje Rada na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w celu rozszerzenia składu Rady.

 

§ 24.


1. Pierwszy Zarząd powołują Fundatorzy na okres 4 lat.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1 członkowie Zarządu powoływani są przez Radę na okres 5 lat z możliwością ponownego powołania.
3. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 członków.
4. W przypadku Zarządu jednoosobowego, osoba wybrana w skład Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu.
5. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Zarząd wybiera ze swego grona osoby pełniące funkcje Prezesa i Wiceprezesa, pozostałe osoby wchodzące w skład Zarządu pełnią funkcje członków Zarządu.
6. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy, z zastrzeżeniem § 13.

 

§ 25.


Zarząd ma wszystkie i wyłączne kompetencje w zakresie zarządzania i reprezentowania Fundacji i odpowiada przed Radą za realizację jej celów statutowych.

 

§ 26.


Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
2) opracowywanie i uchwalanie rocznych i wieloletnich planów i strategii działania Fundacji, z uwzględnieniem wniosków Rady w tym zakresie,
3) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
4) przyjmowanie darowizn, subwencji, zapisów na rzecz Fundacji,
5) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia oraz wielkości środków na wynagradzanie i nagrody dla pracowników biura Fundacji,
6) powoływanie i odwoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze w biurze Fundacji,
7) tworzenie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Fundacji
8) przygotowywanie i składanie Radzie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Fundacji,
9) zgłaszanie Radzie wniosków w sprawie zmiany statutu, połączenia z inną fundacją, utworzenia Oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji,
10) występowanie do Rady z wnioskiem dotyczącym zmiany lub poszerzenia składu osobowego Zarządu.

 

§ 27.


1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są na wniosek Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Formy uchwały wymaga decyzja przekraczająca zakres zwykłego Zarządu.
3. Przy podejmowaniu uchwał każdy członek Zarządu w głosowaniu ma jeden głos, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa a podczas jego nieobecności głos Wiceprezesa.

 

§ 28.


W każdym przypadku oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub członek Zarządu upoważniony pisemnie przez Prezesa Zarządu.

 

§ 29.


1. Zmiany w składzie osobowym Zarządu dokonuje Rada.
2. Rada może dokonać zmian przewidzianych w ust. 1 na wniosek Zarządu.
3. Zmiany w składzie osobowym Zarządu mogą również nastąpić w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji osoby wchodzącej w skład Zarządu, odwołania lub śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
4. Złożenie wniosku do Rady o odwołanie przez Radę osoby wchodzącej w skład Zarządu może nastąpić w przypadku:

1) permanentnego uchylania się od wykonywania obowiązków i nieuczestniczenia w posiedzeniach,
2) utraty kontaktu z osobą wchodząca w skład Zarządu przez okres dłuższy niż rok,
3) istotnego naruszenia postanowień Statutu i nierealizowania uchwał Zarządu,
4) utraty zaufania w stosunku do członka Zarządu,
5) umyślnego działania na szkodę Fundacji i godzącego w dobre imię Fundacji,
6) zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających sprawowanie funkcji członka Zarządu.

 

§ 30.


W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady do dokonania określonej czynności prawnej.

 

§ 31.


Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji wyłącznie na podstawie aktu powołania do Zarządu bądź może być zatrudniony w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem będzie prowadzenie spraw Fundacji za wynagrodzeniem.

 

DZIAŁ V


Zmiana Statutu


§ 32.


1. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Rada na wniosek Zarządu.
2. Zmiana statutu może dotyczyć istotnych celów Fundacji.


DZIAŁ VI


Postanowienia końcowe

 

§ 33.

 

1. Fundacja podlega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji.
2. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada na wniosek Zarządu.
3. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
4. Majątek powstały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

§ 34.


Statut niniejszy zaczyna obowiązywać od momentu zarejestrowania go przez właściwy Sąd Rejestrowy.